Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją, atskleidimą ir pažeidimus padariusių asmenų patraukimą atsakomybėn.

 

Asmuo, kurį su Ligonine sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), turi teisę pateikti informaciją apie pažeidimą Ligoninėje (toliau – asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą):

1. užpildydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą;

2. pateikdamas laisvos formos pranešimą, kuriame būtų nurodyta, kad jis teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

 

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešime turi nurodyti:

1. savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;

2. žinomą jam informaciją: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas; bet kokius kitus turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

 

Informaciją apie pažeidimą Ligoninėje asmuo gali pateikti vienu iš šių būdų:

1. tiesiogiai teisininkei Linai Voroneckienei;

2. atsiųsti informaciją Ligoninės elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@ligonine.eu;

3. kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;

4. viešai.