Pacientų teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, Civilinis kodeksas, kiti teisės aktai bei Všį Šv. Roko ligoninės Vidaus tvarkos taisyklės:

Pacientas (ir (arba) jo atstovas) turi teisę:

1. Pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą.

2. Pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą, tai suderinęs su atitinkamo skyriaus vedėju bei gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją iš paties sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio specialisto ar jo konsultacijai siunčiančio kito sveikatos priežiūros specialisto. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą gali būti ribojama:

2.1. sveikatos priežiūros specialistui susirgus;

2.2. darbuotojui išėjus atostogų;

2.3. sveikatos priežiūros specialistui budint naktimis ir/ar dirbant nepertraukiamo budėjimo režimu (poilsio ir švenčių dienomis);

2.4. kitais nenumatytais atvejais.

3. Gauti kokybiškas, saugias, prieinamas ir tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas.

4. Gauti informaciją apie įstaigoje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybę paslaugomis pasinaudoti. Informacija apie teikiamas paslaugas pateikta skelbimų lentoje. Pacientui/atstovui pakankamą informaciją taip pat turi suteikti priėmimo metu Bendrojo skyriaus vedėjas ir slaugytojas, skyriuje – gydantis gydytojas ir slaugos personalas.

5. Gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę, gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį ir kitas aplinkybes bei padarinius atsisakius siūlomo gydymo tik pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis. Šią informaciją pacientui turi suteikti gydantis gydytojas, atsižvelgdamas į paciento sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus. Nurodyta informacija gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jei tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba pacientas pasirašytinai atsisako šios informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką. Apie sprendimo neteikti informacijos priėmimą ir jo motyvus gydantis gydytojas pažymi ligos istorijoje. Tais atvejais, kai pranešimas būtų prielaida žalai pacientui atsirasti, informacija pateikiama paciento atstovui, nurodytame valios sutikime, ir tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Informacija pacientui pateikiama, kai išnyksta žalos atsiradimo pavojus. Informaciją apie besigydančių pacientų būklę gali suteikti gydantys gydytojai, skyrių vedėjai, budintys gydytojai tiems asmenims, kuriuos pacientas arba įstatyminiai atstovai (atstovai pagal pavedimą) nurodo valios pareiškime dėl informacijos ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.

6. Jeigu paciento tolesnis buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas. Gavęs tokią informaciją, pacientas (arba jo atstovas) patvirtina tai parašu paciento valios pareiškimo formoje.

7. Gauti informaciją apie neatidėliotinai suteikiamą būtinąją medicinos pagalbą.

8. Pasirašytinai atsisakyti informacijos apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, taikomus gydymo, tyrimo metodus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį ir kitą su paciento sveikata susijusią informaciją, išskyrus atvejus, kai dėl atsisakymo gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.

9. Susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose, gauti paaiškinimą apie įrašų medicinos dokumentuose prasmę. Jei yra pagrįsta priežastis, reikalauti, kad įrašą medicinos dokumentuose padaręs sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų ištaisytų, papildytų, užbaigtų, panaikintų ir (ar) pakeistų. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia įstaigos vadovas. Medicininių dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.

10. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, raštiškai prašyti, kad paciento arba jo atstovo lėšomis būtų padarytos jo ligos istorijos ir (ar) kitų medicinos dokumentų kopijos.

11. Pacientas ar jo atstovas, norėdamas gauti medicininių dokumentų nuorašus, raštu kreipiasi į ligoninės raštvedį, kuris užregistravęs paciento/atstovo prašymą pateikia jį derinti gydančiam gydytojui ar jį pavaduojančiam gydytojui arba skyriaus vedėjui. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12. Teisė į informacijos konfidencialumą, kuri kitiems asmenims gali būti pateikta tik esant rašytiniam paciento (atstovo) sutikimui, išskyrus asmenis, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą bei įstatymų nustatytas institucijas, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

13. Raštu atšaukti savo sutikimą gydytis.

14. Be raštiško sutikimo pacientas negali būti įtrauktas į mokymo procesą bei biomedicininius tyrimus. Įtraukiant pacientus į mokymo procesą, biomedicininius tyrimus bei naudojant informaciją apie pacientą mokymo ir mokslo tikslais, turi būti užtikrinta asmens privatumo apsauga bei turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus. Paciento įtraukimo į biomedicininius tyrimus bei naudojant informaciją mokslo tikslais tvarką nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas. Informacija apie konkretaus paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozę, gydymą ir kitus su paciento sveikata susijusius asmeninio pobūdžio faktus yra konfidenciali. Naudojant informaciją apie pacientą mokymo tikslais, ši informacija turi būti koduojama: ligos kodas, nuasmeninta informacija apie pacientą (vardo ir pavardės pirmosios raidės) ar kitaip keičiami duomenys apie pacientą, kad nebūtų galima nustatyti duomenų subjekto tapatybės.

15. Gauti informaciją, kad įstaiga yra apsidraudusi civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomuoju draudimu.

16. Teisė į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Skundus pacientai pateikia raštu.

Paciento (ir (arba) jo atstovo) pareigos:

1. Pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis ligoninės vidaus tvarkos taisyklėmis bei jų laikytis.

2. Norėdamas gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius ir kitus reikalingus dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.

3. Sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su ligoninės specialistais ir kitais darbuotojais.

4. Suteikti specialistams informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.

5. Gavęs informaciją apie skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti parašu.

6. Vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas, informuoti apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių davė sutikimą.

7. Laikytis ligoninėje nustatyto dienos režimo.

8. Laikytis asmens higienos reikalavimų.

9. Maitintis tik ligoninėje pagamintu maistu pagal gydytojo paskirtą dietinį maitinimą. Papildomai atneštų maisto produktų kiekį, kokybę ir asortimentą derinti su gydytoju ir/ar slaugytoja. Maisto produktus laikyti šaldytuve.

10. Pagarbiai ir deramai elgtis su visais ligoninės darbuotojais ir kitais pacientais.

11. Palaikyti švarą ir tvarką palatoje.

12. Laikytis elektrosaugos ir priešgaisrinės saugos taisyklių: nelaikyti degių, greitai užsiliepsnojančių medžiagų, nesinaudoti ligoninei nepriklausančiais elektros įrenginiais ir prietaisais, išskyrus elektrines asmens higienos priemones, vengti kitų pavojų (transporto, gyvūnų ir kt.).

Pacientams draudžiama:

1. Rūkyti ligoninės patalpose, laikyti, gerti alkoholinius gėrimus bei vartoti psichotropines, toksines medžiagas.

2. Šiukšlinti, triukšmauti ir trukdyti kitiems pacientams.

3. Naudotis kitam asmeniui priklausančiais daiktais.

4. Savavališkai išeiti iš ligoninės.

5. Savavališkai lankytis kituose ligoninės skyriuose.

6. Gadinti ligoninės įrengimus, inventorių ir kitas materialines vertybes.

7. Atlikti veiksmus, kuriais būtų bandoma sąmoningai susižaloti ar kitaip pakenkti sveikatai ir/ar gyvybei bei sukelti pavojų ar grėsmę savo ir/ar artimųjų bei aplinkinių gyvybei ir /ar sveikatai.


  • Jei pacientas nesilaiko pareigų ir tas pažeidimas pablogina jo sveikatos būklę ir/ar sukelia mirtį, įstaiga už tai neatsako.

  • Pacientui, kuris pažeidžia pareigas, gali būti nutrauktas sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų paciento gyvybei.